Nghĩa của từ: net gain

* trch.
thực thu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error