Nghĩa của từ: network of samples

* tk.
nhóm các mẫu thâm nhập nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App