Nghĩa của từ: neutral equilibrium

* Cơ.
cân bằng không phân biệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App