Nghĩa của từ: neutral plane

* Cơ.
mặt phẳng trung hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error