Nghĩa của từ: nilpotent

* đs.
lũy linh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nilpotent
- (đại số) luỹ linhĐộng từ BQT - Android App