Nghĩa của từ: no-load characteristic

* xib
đặc trưng không tải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App