Nghĩa của từ: nodal

*
(thuộc) nút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nodal /'noudl/
* tính từ
 - (thuộc) nút
=nodal point+ điểm nút
Động từ BQT - Android App