Nghĩa của từ: noise generator

* mt.
máy phát tiếng ồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error