Nghĩa của từ: noise pattern

* xib.
dạng ồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App