Nghĩa của từ: non central distrribution

* tk.
phân phối không âm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error