Nghĩa của từ: non singular distrribution

* tk.
phân phối không kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App