Nghĩa của từ: non-central confidence interval

* tk.
khoảng tin cậy không tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App