Nghĩa của từ: non-determination

* tk.
phần không quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

non-determination
- (thống kê) phần không quyết địnhĐộng từ BQT - Android App