Nghĩa của từ: non-isotropic subspace

* đs.
không gian con không đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App