Nghĩa của từ: non-metrisable

* top.
không mêtric hóa được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

non-metrisable
- (tô pô) không mêtric hoá đượcĐộng từ BQT - Android App