Nghĩa của từ: non-modular space

* hh.
không gian không môđula

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App