Nghĩa của từ: non-normal population

* tk.
tập hợp không chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App