Nghĩa của từ: non-parametric test

* tk.
kiểm định phi tham số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App