Nghĩa của từ: non-potent semi-group

* đs.
nửa nhóm không lũy đẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App