Nghĩa của từ: non-recurrent circulant matrix

* đs.
ma trận luân hoàn không lặp lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App