Nghĩa của từ: non-recursive

* log.
không đệ quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

non-recursive
- (logic học) không đệ quyĐộng từ BQT - Android App