Nghĩa của từ: non-singular correlation

* hh.
phép đối xạ không kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error