Nghĩa của từ: non-singular m.matrix

* đs.
ma trận không suy biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error