Nghĩa của từ: non-steady flow

*
dòng không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App