Nghĩa của từ: non-zero digit

* mt.
hàng số khác không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App