Nghĩa của từ: nonlinear connection

* hh.
liên thông không tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App