Nghĩa của từ: norm axioms

* gt.
các tiên đề chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App