Nghĩa của từ: norm form

* log.
dạng chuẩn tắc, pháp dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App