Nghĩa của từ: norm-preserving mapping

* gt.
ánh xạ bảo toàn chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App