Nghĩa của từ: normal acceleration

*
gia tốc pháp tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App