Nghĩa của từ: normal distribution

* tk.
phân phối chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App