Nghĩa của từ: normal divisor

* đs.
ước chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App