Nghĩa của từ: normally persistent

* đs.
ổn định, chuẩn tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App