Nghĩa của từ: north point

* tv.
điểm phía bắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App