Nghĩa của từ: nowhere dense

*
không đâu trù mật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App