Nghĩa của từ: null divisor

* đs.
ước của không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error