Nghĩa của từ: null ring

* đs.
vành không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error