Nghĩa của từ: null system

* hh.
hệ không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error