Nghĩa của từ: number-theoretic formula

* log.
công thức số học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App