Nghĩa của từ: numerical

*
(bằng) số, số trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

numerical /nju:'merikəl/
* tính từ
 - (thuộc) số
 - bằng s
Động từ BQT - Android App