Nghĩa của từ: numerical invariant

*
bất biến bằng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App