Nghĩa của từ: numeroscopenumer

* mt.
dụng cụ ghi số (trên màn ống)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

numeroscopenumer
- (máy tính) dụng cụ ghi số (trên màn ống)Động từ BQT - Android App