Nghĩa của từ: nutationnumer

* Cơ.
chương động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

nutationnumer
- (cơ học) chương động
 - n. of angle chương động góc
 - n. of vertical chương động của đường thẳng đứng
 - OĐộng từ BQT - Android App