Nghĩa của từ: object theory

* log.
lý thuyết đối tượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App