Nghĩa của từ: object variable

* log.
biến đối tượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App