Nghĩa của từ: obligation

*
trách nhiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

obligation /,ɔbli'geiʃn/
* danh từ
 - nghĩa vụ, bổn phận
 - ơn; sự mang ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn
=to be under an obligation+ chịu ơn
=to repay an obligation+ trả ơn
 - (pháp lý) giao ước
Động từ BQT - Android App