Nghĩa của từ: observational error

* tk.
sai số quan trắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App