Nghĩa của từ: obstacle

* Cơ.
sự trở ngại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

obstacle /'ɔbstəkl/
* danh từ
 - vật chướng ngại, trở lực
 - sự cản trở, sự trở ngại
Động từ BQT - Android App