Nghĩa của từ: obstruction to lifting

* top.
sự cản trở phép nâng một ánh xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App