Nghĩa của từ: obtain

*
đạt được, thu được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

obtain /əb'tein/
* ngoại động từ
 - đạt được, thu được, giành được, kiếm được
=to obtain experience+ thu được kinh nghiệm
=to obtain a prize+ giành được phần thưởng
* nội động từ
 - đang tồn tại, hiện hành, thông dụng
=the customs which obtain+ những phong tục đang còn tồn tại
Động từ BQT - Android App